093-31-3737 ឬ 023-637-7278

LENGO គឺជាក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា ជំនាញខាងរៀបចំឃ្លាំង។

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានផ្តល់ជូនសេវា និងផលិតផលដល់រោងចក្រ សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មខ្នាតតូច និង មធ្យម ក៏ដូចជាវិស្ថានអប់រំ និងបុគ្គលនានា ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

ជាពិសេស ក្រុមហ៊ុន LENGO ប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលទូ និងធ្នើ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ មាំ ជាប់បានយូរ និងតម្លៃសមរម្យ។ ហើយយើងប្រាកដថាទំនិញទាំងនោះនឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។ ទោះបីលោកអ្នកចង់បង្កើនសមត្ថភាពឃ្លាំងរបស់លោកអ្នក ចង់អោយងាយប្រើ មានសុវត្ថិភាព ចង់គ្រប់គ្រងអោយមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ឬចង់បានរបៀបរៀបរយជាងមុន យើងខ្ញុំអាចជួយលោកអ្នកបាន។